گزارش تصویری / مراسم راهپيمايي يوم الله ١٣ آبان در جهرم

گزارش تصویری / مراسم راهپيمايي يوم الله ١٣ آبان در جهرم

عکس : فرزاد مردانی

۴۳۴۳۱۹۹۶۴_۲۴۸۶۶۲ ۴۳۴۳۲۰۴۵۸_۲۴۷۰۴۳ ۴۳۴۳۳۰۷۷۰_۲۳۹۲۷۸ ۴۳۵۸۱۷۴۶۴_۱۸۳۰۳۰ ۴۳۸۳۱۱۷۹۶_۲۸۷۳۵ ۴۳۵۸۱۱۹۳۶_۱۸۱۹۹۸ ۴۳۵۵۰۱۲۳۲_۱۳۷۵۶۷ ۴۳۵۸۱۰۴۲۱_۱۷۹۸۰۷