گزارش تصویری/ شور و شعف انتخابات ریاست جمهوری در جهرم

گزارش تصویری/ شور و شعف انتخابات ریاست جمهوری در جهرم

۱

 

۲

 

۱۱

 

۳

 

۶

 

۴

 

۵

 

۷

 

۸

 

۹