گزارش تصویری / رژه اقتدار نیروهای مسلح در جهرم

گزارش تصویری / رژه اقتدار نیروهای مسلح در جهرم

رژه اقتدار نیروهای مسلح در جهرم برگزار شد .

فرزاد مردانی

 

۴۳۵۸۲۸۹۹۱_۶۷۰۵۰
۴۳۵۸۲۸۵۹۳_۶۶۷۳۸ ۴۳۵۸۲۸۵۹۳_۶۶۷۳۸

 

۴۳۵۵۰۳۴۷۶_۲۴۷۵۲

 

۴۳۴۱۳۵۸۳۳_۲۰۴۵۲۸ ۴۳۵۵۰۲۴۰۲_۲۳۹۸۴

 

۴۳۵۸۳۳۶۳۱_۶۶۸۳۶

 

۴۳۵۸۱۰۱۳۰_۶۶۹۲۹ ۴۳۴۳۲۶۷۲۵_۱۲۵۶۰۱

 

 

۴۳۵۸۱۳۸۴۷_۶۶۷۳۴

 

 

۴۳۴۳۳۱۰۷۱_۱۲۶۰۴۹

 

۴۳۴۳۱۶۸۶۱_۱۳۳۷۸۰

 

۴۳۵۸۲۰۸۱۷_۶۶۸۶۸ ۴۳۴۳۱۱۹۷۵_۱۳۴۳۰۴

 

 

۴۳۵۸۲۸۲۲۱_۶۷۵۵۲

 

۴۳۵۸۱۴۱۴۱_۶۶۹۶۹
۴۳۴۲۲۶۸۱۵_۱۵۷۹۰۵