گزارش تصویری/ جشن بزرگ غدیر در غدیریه جهرم برگزار شد

گزارش تصویری/ جشن بزرگ غدیر در غدیریه جهرم برگزار شد

جشن بزرگ غدیر در غدیریه جهرم برگزار شد.

عکس : فرشاد مردانی

۴۲۹۶۳۵۵۵۵_۲۹۱۸۹۶

 

۴۳۴۳۲۹۰۶۰_۸۷۹۶۶

 

 

۴۳۴۳۱۴۰۵۹_۹۷۱۸۵

 

۴۳۵۸۲۹۲۱۱_۳۰۳۹۳

 

۴۳۴۳۲۶۳۷۰_۸۸۲۵۸

 

۴۳۴۳۲۹۴۳۷_۸۷۴۶۴

 

۴۲۹۶۳۵۵۵۵_۲۹۱۸۹۶

 

۴۳۵۸۱۷۴۴۹_۳۰۵۳۷

 

۴۳۵۸۱۵۹۲۶_۳۰۵۱۹

 

۴۳۴۳۲۵۶۰۰_۸۷۹۱۲

 

 

۴۳۴۳۲۵۷۰۴_۸۸۹۷۴

 

۴۲۹۷۳۴۴۱۶_۲۹۴۰۳۰

 

۴۳۴۳۲۲۷۰۶_۸۸۴۷۱

 

۴۳۵۸۱۵۶۶۰_۲۹۹۷۸ ۴۳۵۸۱۴۷۱۶_۲۹۸۲۶