گزارش تصویری /بازدید معاون وزیر صنعت معدن تجارت از منطقه ویژه جهرم و پتروشیمی جهرم

گزارش تصویری /بازدید معاون وزیر صنعت معدن تجارت از منطقه ویژه جهرم و پتروشیمی جهرم

۴۳۱۷۱۵۲۵۵_۲۶۱۶۵۲

 

۴۳۱۸۰۹۸۹۶_۲۶۱۸۳۸

 

۴۳۱۷۰۱۴۴۰_۲۶۱۰۵۰

 

۴۳۱۸۰۷۰۷۲_۲۶۲۳۰۷

 

۴۳۱۷۱۵۲۵۵_۲۶۱۶۵۲

 

۴۲۵۶۱۵۵۰۶_۱۷۵۶۰۷

 

۴۲۹۶۳۵۷۱۴_۱۷۲۶۸۱

 

۴۲۹۸۲۶۶۵۱_۱۷۱۶۴۱

 

 

عکس: محمدرضا جریده