آیین تعزیه‌خوانی ۱۳محرم درجهرم برگزار شد

آیین تعزیه‌خوانی ۱۳محرم درجهرم برگزار شد

آیین تعزیه‌خوانی ۱۳محرم در کنار مقبره‌ی خاندان آیت‌اللهی برگزار شد .

عکس: فرزاد مردانی

۴۳۴۲۳۵۲۰۶_۱۸۸۸۱۳

۴۳۴۳۲۴۲۴۷_۱۵۶۲۶۰

۴۳۵۸۳۵۹۹۸_۹۸۴۲۶

۴۳۵۸۰۴۷۷۷_۹۷۴۷۷

۴۳۴۳۲۳۲۰۷_۱۵۵۸۸۰

۴۳۵۸۱۲۰۵۷_۹۷۷۸۸ ۴۳۵۸۰۴۲۵۸_۹۶۶۳۶

۴۳۵۸۳۲۹۰۱_۹۸۱۵۰

۴۳۴۲۳۵۳۲۳_۱۸۸۴۷۷